wtorek, 14 marzec 2023 15:16

Konkurs: Wiosna w Ekomuzeum Dziedziny Dunajca

Idzie wiosna, a dzisiaj mamy 4 urodziny Ekomuzuem Dziedziny Dunajca 
Mamy dla Was konkurs.
Do wygrania 4 gry "Zagraj w dziedzictwo Ekomuzuem Dziedziny Dunajca" w konkursie.
Zwyciężą 4 najlepsze HASŁA na "WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca".
 
✅ polub post i wpisz hasło w komentarzu pod postem;
✅ jedna osoba - jedno hasło;
✅ na hasła czekamy do 18 marca (sobota) 2023 do 21.00;
✅ regulamin:
 

REGULAMIN KONKURSU 

Na hasło na „WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca”

 

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu na „WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca” jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji, KRS  0000413588

 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Sprężyna: www.sprezyna.org

 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

 5. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wydanie nagród.

 6. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i przetwarzaniem danych osobowych.

2. Słownik pojęć

 1. Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.

 2. Nagroda” – nagroda to 1 gra „Zagraj w dziedzictwo Ekomuzeum Dziedziny Dunajca”.

 3. Zwycięzca nagrody” – osoba wybrana spośród Uczestników zgodnie  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

3. Zasady Konkursu

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.03.2023 r., o godzinie 08:00.

 3. Konkurs kończy się w dniu 18.03.2023 r., o godzinie 21:00.


4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie


 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy napisać hasło na „WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca”.

 2. Polubić ten post.

 3. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści szerzących nienawiść, treści erotycznych, promujących alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub inne środki psychoaktywne.

 4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź.


5. Nagroda

 1. Nagrodą za 4 najlepsze odpowiedzi są 4 gry „Zagraj w dziedzictwo Ekomuzeum Dziedziny Dunajca”, po jednej grze dla zwycięzcy.

 2. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

 3. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie nagrody jest Organizator.

6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

 1. Oceny propozycji konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokona dwuosobowa Komisja Konkursowa. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Z czynności podjętych przez Komisję konkursową sporządzony zostanie protokół.

 2. Wybór zwycięzcy polegać będzie na wyłonieniu spośród Uczestników osób, które spełniają wymogi Regulaminu i których odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie uznana przez Organizatora za ciekawa, motywująca i wyjątkowa   spośród wszystkich zgłoszeń, a następnie wyłonieniu spośród ww. osób 4 (czterech) osób do nagrody głównej.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek 20.03.2023 roku

 4. W przypadku gdyby nie udało się skontaktować z Zwycięzcami po ogłoszeniu wyników Konkursu zostanie z nimi nawiązany kontakt przez media społecznościowe - facebook.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń zgodnych z regulaminem, nie zgłoszenia się Zwycięzcy Konkursu do odbioru nagrody, jak i innych sytuacji uniemożliwiających jego rozstrzygnięcie.


7. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.

 2. W przypadku osób niepełnoletnich, hasło może zgłosić opiekun albo osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna.

 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

 

8. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłane do Organizatora.

 2. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z autorskich praw majątkowych do przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz udziela mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili przesłania odpowiedzi polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko – w celu ogłoszenia wyników Konkursu i w celu korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe (przy czym Uczestnik wyraża także zgodę na korzystanie przez Organizatora z ww. odpowiedzi anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika).

 4. Udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu na wszelkich wymienionych w § 8 ust. 2 polach eksploatacji jest nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

9. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) w celach zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania prawa do nagród i wydania nagród oraz w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika a w celach wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych na podstawie przepisów prawa.

 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.

 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, każdy Uczestnik ma prawo do jej wycofania do ogłoszenia wyników, lecz uniemożliwi to dalszy udział Uczestnika w Konkursie. W tym celu Uczestnik może za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomić o odstąpieniu w Konkursie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 5. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się mailowo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma:
  - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  - prawo poprawiania swoich danych osobowych,
  - prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  - prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza swoich danych osobowych,
  - prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

 7. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.

 8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia Konkursu. Natomiast dane Uczestników, którym Organizator wydał nagrody będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończył się Konkurs, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego.

 

10. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail Organizatora z dopiskiem „Konkurs”  w terminie do dnia 19.03.2023 r.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą odpowiedzi wysłanej na adres e-mail podany w korespondencji.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

11. Ograniczenia roszczeń

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Organizatora drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;

 2. Ewentualny brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzca spowodowany problemami technicznymi związanymi z działaniem dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych albo wynikłych z podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych;

 3. Naruszenie przez Uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

12. Postanowienia Końcowe

 1. Przystępujący do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.

 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.03.2023 r.

Już nie możemy się doczekać na Wasze hasła pełne wiosny w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca ?

 

Read 1113 times