Regulamin Ekomuzeum

Deklaracja członkowska Ekomuzeum:
Deklaracja partnerska Ekomuzeum:
Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

§ 1
Definicja Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” to sieć obiektów, miejsc, indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji społecznych i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum, którzy tworzą wspólnie produkt turystyczno-edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne zgodnie z przyjętymi wspólnie kryteriami. Ekomuzeum powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej we współpracy z Grupą Inicjatywną – utworzoną przez osoby, instytucje, instytucje publiczne, organizacje społeczne i gospodarcze, które stworzyły pierwszą kompleksową ofertę Ekomuzeum. Ekomuzeum współpracuje z innymi podmiotami, zainteresowanymi wspieraniem jego działalności – Partnerami Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.


§ 2
Kryteria dla Członków Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

Ekomuzeum działa w oparciu o wspólnie przyjęte kryteria, które obowiązują każdego Członka Ekomuzeum i są warunkiem przystąpienia nowych Członków, są to:
a) dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych zasadach (np. po umówieniu telefonicznym);
b) związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, historii, legend itp.;
c) autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, zwyczajów, wynikających ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”;
d) działalność uwzględniająca potrzeby środowiska przyrodniczego i niepowodująca niekorzystnych skutków dla środowiska;
e) wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów i surowców w sposób zrównoważony i ekologiczny.
f) wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

§ 3
Członkostwo w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

1. Członkiem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest każda osoba indywidualna, instytucja publiczna, organizacja społeczna czy gospodarcza, która tworzy ofertę w ramach Ekomuzeum i podpisała deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

2. Partnerem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest instytucja bądź organizacja, która zadeklaruje współpracę i wsparcie działalności Ekomuzeum.

3. Do zadań Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” należy:
1) Udostępnianie zainteresowanym osobom swojej oferty w ramach Ekomuzeum, zgodnie z zadeklarowaną formą i na określonych warunkach.
2) Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.
3) Informowanie niezwłocznie Koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” o zmianach teleadresowych, dostępności obiektu, o wzbogaconej ofercie, nowych stronach www, itd.
4) Aktywność na forum Ekomuzeum, przez którą rozumie się:
a) udział w spotkaniach, a także zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania w swoim obiekcie w celu zaprezentowania oferty,
b) przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum informacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu: nowej działalności i ofercie, zaniechaniu działań, zmianie formy lub dostępności,
c) udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu nowego Członka Ekomuzeum,
d) wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty Ekomuzeum.
5) Promocja Ekomuzeum:
a) informowanie poprzez E-mail, telefon koordynatora Ekomuzeum o podjętych działaniach promocyjnych w ramach Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
b) stosowanie logotypu Ekomuzeum w swoich materiałach promocyjnych: ulotkach, biuletynach, publikacjach książkowych, stronie www, kanałach promocji w internecie (FB, instagram, trip advisor) i innych,
c) umieszczenie tabliczki z logotypem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na swoim obiekcie,
d) dostarczanie informacji Koordynatorowi Ekomuzeum na temat zmian w funkcjonowaniu, nowej ofercie, planowanych wydarzeniach, ciekawostkach, które mogą być wykorzystane w promocji całego Ekomuzeum,
e) dostarczanie Koordynatorowi Ekomuzeum zdjęć i filmów na nośnikach elektronicznych lub w wersji elektronicznej do wykorzystania w materiałach promocyjnych, na stronie www, kanałach promocji w internecie i w aplikacji mobilnej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz Koordynatora Ekomuzeum,
f) informowanie zainteresowanych osób o ofercie innych Członków Ekomuzeum,
g) promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.
6) Uiszczenie rocznej składki w wysokości 120 zł.
7) Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji.

4. Członek Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” ma prawo:
1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum oraz tworzonych ofertach).
2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Ekomuzeum.
3) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia kandydatur nowych obiektów/miejsc/ partnerów indywidualnych/instytucji publicznych/ organizacji społecznych i gospodarczych do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
4) Udziału w podejmowaniu decyzji o wykluczeniu Członków niespełniających kryteriów Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
5) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności na stronie www……. , kanały promocji w internecie, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych materiałach publikowanych w ramach Ekomuzeum.
6) Wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.

5. Partnerem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest instytucja bądź organizacja wspierająca działalność Ekomuzeum, która podpisała deklarację partnerską. Do zadań Partnera Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” należy:
1) Wspieranie merytoryczne działalności Ekomuzeum poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności, dzielenie się doświadczeniem, doradztwem w zakresie działalności Ekomuzeum i podnoszenia jakości jego oferty edukacyjno-turystycznej.
2) Przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” informacji istotnych dla funkcjonowania Ekomuzeum oraz jakości jego oferty edukacyjno-turystycznej.
3) Wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty Ekomuzeum.
4) Promocja Ekomuzeum:
a) wsparcie przy tworzeniu materiałów promocyjnych Ekomuzeum i udostępnianie kanałów dystrybucyjnych,
b) ułatwienie umieszczenia tablicy/tabliczki z mapą Ekomuzeum, ułatwiającą potencjalnym turystom dotarcie do punktów ekomuzealnych,
c) informowanie zainteresowanych osób o ofercie Ekomuzeum,
d) promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.
5) Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie oświadczenie o rezygnacji.

6. Partner Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” ma prawo:
1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum oraz tworzonych ofertach).
2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Ekomuzeum.
3) Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.
4) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia kandydatur nowych obiektów/miejsc/ partnerów indywidualnych/instytucji publicznych/ organizacji społecznych i gospodarczych do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
5) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności w charakterze Partnera Ekomuzeum na stronie internetowej Ekomuzuem, kanały promocji w internecie, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych materiałach publikowanych w ramach Ekomuzeum.
6) Zakończenia współpracy z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w charakterze Partnera poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.


§ 4
Koordynacja Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

1. Za Koordynację funkcjonowania Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” odpowiada Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, zwana w niniejszym Regulaminie koordynatorem Ekomuzeum. Do zadań Koordynatora Ekomuzeum należy:
1) Powołanie zespołu koordynacyjnego składającego się z Gminnych Koordynatorów Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (po jednym z każdej gminy) w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz Ekomuzeum. Gminni Koordynatorzy są wybierani podczas spotkania Członków Ekomuzeum zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2) Bieżący kontakt z Członkami i Partnerami Ekomuzeum poprzez:
a) informowanie ich o nowych inicjatywach podejmowanych w ramach Ekomuzeum,
b) organizowanie spotkań Członków Ekomuzeum (przynajmniej dwa razy w roku u poszczególnych Członków Ekomuzeum lub w siedzibie Koordynatora Ekomuzeum),
c) informowanie o wydarzeniach w ramach Ekomuzeum.
3) Rozwijanie Ekomuzeum poprzez:
a) pozyskiwanie nowych Członków (ciekawych miejsc, aktywnych partnerów), których oferta może wzbogacić Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
b. tworzenie sprofilowanych ofert pobytowych dla turystów wspólnie z Członkami Ekomuzeum,
c) organizowanie przydatnych szkoleń i doradztwa dla Członków Ekomuzeum, wsparcie w rozwijaniu nowych aktywności i atrakcji w miejscach tworzących Ekomuzeum,
d) sprawdzanie oferty Członków Ekomuzeum pod kątem jakości i zgodności z przyjętymi kryteriami,
e) nawiązanie współpracy z tour-operatorem lub biurem turystycznym w celu marketingu produktu turystycznego/produktów turystycznych Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
f) nawiązywanie współpracy z innymi ekomuzeami w kraju i zagranicą.
4) Promocja Ekomuzeum:
a) dostarczenie każdemu członkowi logotypu Ekomuzum „Dziedziny Dunajca”,
b) opracowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych we współpracy z Członkami Ekomuzeum,
c) administracja stroną internetową Ekomuzuem, której właścicielem jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej,
d) administracja aplikacją mobilną Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
e) promocja Ekomuzeum podczas lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez,
f) informowanie zainteresowanych o ofercie poszczególnych miejsc Ekomuzeum i ofertach powiązanych (np. zorganizowany pobyt w kilku obiektach).

§ 5
Przyjmowanie nowych Członków Ekomuzeum

1. Członkowie grupy inicjatywnej stali się automatycznie pierwszymi Członkami Ekomuzeum.

2. O przyjmowaniu nowych Członków i Partnerów do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” decydują Członkowie Ekomuzeum i Koordynator Ekomuzeum podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora Ekomuzeum. Decyzja o przyznaniu członkostwa i partnerstwa zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdemu Członkowi Ekomuzeum i Koordynatorowi Ekomuzeum przysługuje jeden głos. Ze spotkania dotyczącego przyjmowania nowych Członków i Partnerów sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Koordynatora Ekomuzeum oraz osobę wybraną spośród obecnych na spotkaniu Członków Ekomuzeum.

3. Kandydat na Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, zwany dalej „Kandydatem”, zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na piśmie oraz załącznik w formie opisu oferty i zdjęć. Kandydat zobowiązany jest także (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do zaprezentowania swojej oferty podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora Ekomuzeum.

4. Kandydat na Partnera zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację Partnera Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na piśmie.

5. Koordynator albo Członek Zespołu (min. jedna osoba) przeprowadzi wizję lokalną w miejscu/obiekcie prowadzenia działalności Kandydata na Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet Członków i Partnerów Ekomuzeum, w celu sprawdzenia czy kandydat spełnia kryteria określone dla Członków Ekomuzeum w niniejszym Regulaminie.

6. Koordynator Ekomuzeum przekazuje Kandydatowi decyzję Członków Ekomuzeum w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Przyjęcie na Członka bądź Partnera Ekomuzeum odbywa się poprzez potwierdzenie na podpisanej przez Kandydata Deklaracji decyzji o przyjęciu do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Potwierdzenia dokonuje Koordynator Ekomuzeum i osoba podpisująca protokół.

7. Koordynator Ekomuzeum przekazuje nowemu Członkowi Ekomuzeum niniejszy Regulamin oraz informacje o założeniach dotyczących wizualizacji Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (tabliczka, stosowanie logotypu, przekazanie informacji na stronę www, kanały promocji w internecie i do aplikacji mobilnej).

8. Nowi Członkowie Ekomuzeum są zobowiązani do zawieszenia w widocznym miejscu na swoim obiekcie tabliczki Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” zgodnej ze wzorem, przekazanym przez Koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na własny koszt.


§ 6
Wystąpienie lub wykluczenie z Ekomuzeum

1. Każdy Członek i Partner Ekomuzeum może w każdym momencie podjąć decyzję o wystąpieniu z Ekomuzeum. Powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Koordynatora Ekomuzeum (w formie pisemnej), który przekazuje tę informację pozostałym Członkom Ekomuzeum.

2. Wystąpienie lub wykluczenie Członka z Ekomuzeum zobowiązuje go do niezwłocznego zdjęcia z obiektu tablicy informacyjnej Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” oraz tabliczki (Członkowie Grupy Inicjatywnej są zobowiązani do zwrotu tablic Koordynatorowi Ekomuzeum), nieumieszczania logotypu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” i informacji o Ekomuzeum na żadnych materiałach promocyjnych. Równocześnie obiekt/miejsce/oferta o występującym Członku Ekomuzeum zostanie usunięta ze strony internetowej Ekomuzuem, oraz aplikacji mobilnej.

3. W razie zmiany sposobu działania Członka Ekomuzeum i wprowadzenia zmian powodujących niezgodność z kryteriami Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, Członkowie Ekomuzeum na wniosek Koordynatora mogą wykluczyć takiego Członka Ekomuzeum z członkostwa w Ekomuzeum. Koordynator rozsyła wniosek o wykluczenie Członka wraz z pisemnym uzasadnieniem do Członków Ekomuzeum, którzy w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku mogą odnieść się do niego na piśmie.

4. Wykluczenie Członka Ekomuzeum następuje również na skutek braku aktywności Członka Ekomuzeum w działaniach promocyjnych oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, o którym mowa w § 3 ust. 2.1 pkt 1 organizowanych w przeciągu 2 kolejnych lat.

5. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum jest skuteczne, jeśli za taką decyzją wypowiedziała się zwykła większość Członków Ekomuzeum w głosowaniu jawnym. Informację o wykluczeniu przekazuje Członkowi Koordynator Ekomuzeum. 6. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum wywołuje takie same skutki jak określone w § 6 ust. 2.
Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

§ 1
Definicja Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” to sieć obiektów, miejsc, indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji społecznych i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum, którzy tworzą wspólnie produkt turystyczno-edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne zgodnie z przyjętymi wspólnie kryteriami. Ekomuzeum powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej we współpracy z Grupą Inicjatywną – utworzoną przez osoby, instytucje, instytucje publiczne, organizacje społeczne i gospodarcze, które stworzyły pierwszą kompleksową ofertę Ekomuzeum. Ekomuzeum współpracuje z innymi podmiotami, zainteresowanymi wspieraniem jego działalności – Partnerami Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.


§ 2
Kryteria dla Członków Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

Ekomuzeum działa w oparciu o wspólnie przyjęte kryteria, które obowiązują każdego Członka Ekomuzeum i są warunkiem przystąpienia nowych Członków, są to:
a) dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych zasadach (np. po umówieniu telefonicznym);
b) związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, historii, legend itp.;
c) autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, zwyczajów, wynikających ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”;
d) działalność uwzględniająca potrzeby środowiska przyrodniczego i niepowodująca niekorzystnych skutków dla środowiska;
e) wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów i surowców w sposób zrównoważony i ekologiczny.
f) wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

§ 3
Członkostwo w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

1. Członkiem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest każda osoba indywidualna, instytucja publiczna, organizacja społeczna czy gospodarcza, która tworzy ofertę w ramach Ekomuzeum i podpisała deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

2. Partnerem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest instytucja bądź organizacja, która zadeklaruje współpracę i wsparcie działalności Ekomuzeum.

3. Do zadań Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” należy:
1) Udostępnianie zainteresowanym osobom swojej oferty w ramach Ekomuzeum, zgodnie z zadeklarowaną formą i na określonych warunkach.
2) Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.
3) Informowanie niezwłocznie Koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” o zmianach teleadresowych, dostępności obiektu, o wzbogaconej ofercie, nowych stronach www, itd.
4) Aktywność na forum Ekomuzeum, przez którą rozumie się:
a) udział w spotkaniach, a także zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania w swoim obiekcie w celu zaprezentowania oferty,
b) przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum informacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu: nowej działalności i ofercie, zaniechaniu działań, zmianie formy lub dostępności,
c) udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu nowego Członka Ekomuzeum,
d) wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty Ekomuzeum.
5) Promocja Ekomuzeum:
a) informowanie poprzez E-mail, telefon koordynatora Ekomuzeum o podjętych działaniach promocyjnych w ramach Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
b) stosowanie logotypu Ekomuzeum w swoich materiałach promocyjnych: ulotkach, biuletynach, publikacjach książkowych, stronie www, kanałach promocji w internecie (FB, instagram, trip advisor) i innych,
c) umieszczenie tabliczki z logotypem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na swoim obiekcie,
d) dostarczanie informacji Koordynatorowi Ekomuzeum na temat zmian w funkcjonowaniu, nowej ofercie, planowanych wydarzeniach, ciekawostkach, które mogą być wykorzystane w promocji całego Ekomuzeum,
e) dostarczanie Koordynatorowi Ekomuzeum zdjęć i filmów na nośnikach elektronicznych lub w wersji elektronicznej do wykorzystania w materiałach promocyjnych, na stronie www, kanałach promocji w internecie i w aplikacji mobilnej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz Koordynatora Ekomuzeum,
f) informowanie zainteresowanych osób o ofercie innych Członków Ekomuzeum,
g) promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.
6) Uiszczenie rocznej składki w wysokości 120 zł.
7) Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji.

4. Członek Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” ma prawo:
1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum oraz tworzonych ofertach).
2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Ekomuzeum.
3) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia kandydatur nowych obiektów/miejsc/ partnerów indywidualnych/instytucji publicznych/ organizacji społecznych i gospodarczych do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
4) Udziału w podejmowaniu decyzji o wykluczeniu Członków niespełniających kryteriów Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
5) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności na stronie www……. , kanały promocji w internecie, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych materiałach publikowanych w ramach Ekomuzeum.
6) Wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.

5. Partnerem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest instytucja bądź organizacja wspierająca działalność Ekomuzeum, która podpisała deklarację partnerską. Do zadań Partnera Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” należy:
1) Wspieranie merytoryczne działalności Ekomuzeum poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności, dzielenie się doświadczeniem, doradztwem w zakresie działalności Ekomuzeum i podnoszenia jakości jego oferty edukacyjno-turystycznej.
2) Przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” informacji istotnych dla funkcjonowania Ekomuzeum oraz jakości jego oferty edukacyjno-turystycznej.
3) Wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty Ekomuzeum.
4) Promocja Ekomuzeum:
a) wsparcie przy tworzeniu materiałów promocyjnych Ekomuzeum i udostępnianie kanałów dystrybucyjnych,
b) ułatwienie umieszczenia tablicy/tabliczki z mapą Ekomuzeum, ułatwiającą potencjalnym turystom dotarcie do punktów ekomuzealnych,
c) informowanie zainteresowanych osób o ofercie Ekomuzeum,
d) promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.
5) Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie oświadczenie o rezygnacji.

6. Partner Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” ma prawo:
1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum oraz tworzonych ofertach).
2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Ekomuzeum.
3) Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.
4) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia kandydatur nowych obiektów/miejsc/ partnerów indywidualnych/instytucji publicznych/ organizacji społecznych i gospodarczych do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
5) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności w charakterze Partnera Ekomuzeum na stronie internetowej Ekomuzuem, kanały promocji w internecie, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych materiałach publikowanych w ramach Ekomuzeum.
6) Zakończenia współpracy z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w charakterze Partnera poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.


§ 4
Koordynacja Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

1. Za Koordynację funkcjonowania Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” odpowiada Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, zwana w niniejszym Regulaminie koordynatorem Ekomuzeum. Do zadań Koordynatora Ekomuzeum należy:
1) Powołanie zespołu koordynacyjnego składającego się z Gminnych Koordynatorów Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (po jednym z każdej gminy) w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz Ekomuzeum. Gminni Koordynatorzy są wybierani podczas spotkania Członków Ekomuzeum zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2) Bieżący kontakt z Członkami i Partnerami Ekomuzeum poprzez:
a) informowanie ich o nowych inicjatywach podejmowanych w ramach Ekomuzeum,
b) organizowanie spotkań Członków Ekomuzeum (przynajmniej dwa razy w roku u poszczególnych Członków Ekomuzeum lub w siedzibie Koordynatora Ekomuzeum),
c) informowanie o wydarzeniach w ramach Ekomuzeum.
3) Rozwijanie Ekomuzeum poprzez:
a) pozyskiwanie nowych Członków (ciekawych miejsc, aktywnych partnerów), których oferta może wzbogacić Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
b. tworzenie sprofilowanych ofert pobytowych dla turystów wspólnie z Członkami Ekomuzeum,
c) organizowanie przydatnych szkoleń i doradztwa dla Członków Ekomuzeum, wsparcie w rozwijaniu nowych aktywności i atrakcji w miejscach tworzących Ekomuzeum,
d) sprawdzanie oferty Członków Ekomuzeum pod kątem jakości i zgodności z przyjętymi kryteriami,
e) nawiązanie współpracy z tour-operatorem lub biurem turystycznym w celu marketingu produktu turystycznego/produktów turystycznych Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
f) nawiązywanie współpracy z innymi ekomuzeami w kraju i zagranicą.
4) Promocja Ekomuzeum:
a) dostarczenie każdemu członkowi logotypu Ekomuzum „Dziedziny Dunajca”,
b) opracowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych we współpracy z Członkami Ekomuzeum,
c) administracja stroną internetową Ekomuzuem, której właścicielem jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej,
d) administracja aplikacją mobilną Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
e) promocja Ekomuzeum podczas lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez,
f) informowanie zainteresowanych o ofercie poszczególnych miejsc Ekomuzeum i ofertach powiązanych (np. zorganizowany pobyt w kilku obiektach).

§ 5
Przyjmowanie nowych Członków Ekomuzeum

1. Członkowie grupy inicjatywnej stali się automatycznie pierwszymi Członkami Ekomuzeum.

2. O przyjmowaniu nowych Członków i Partnerów do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” decydują Członkowie Ekomuzeum i Koordynator Ekomuzeum podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora Ekomuzeum. Decyzja o przyznaniu członkostwa i partnerstwa zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdemu Członkowi Ekomuzeum i Koordynatorowi Ekomuzeum przysługuje jeden głos. Ze spotkania dotyczącego przyjmowania nowych Członków i Partnerów sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Koordynatora Ekomuzeum oraz osobę wybraną spośród obecnych na spotkaniu Członków Ekomuzeum.

3. Kandydat na Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, zwany dalej „Kandydatem”, zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na piśmie oraz załącznik w formie opisu oferty i zdjęć. Kandydat zobowiązany jest także (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do zaprezentowania swojej oferty podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora Ekomuzeum.

4. Kandydat na Partnera zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację Partnera Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na piśmie.

5. Koordynator albo Członek Zespołu (min. jedna osoba) przeprowadzi wizję lokalną w miejscu/obiekcie prowadzenia działalności Kandydata na Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet Członków i Partnerów Ekomuzeum, w celu sprawdzenia czy kandydat spełnia kryteria określone dla Członków Ekomuzeum w niniejszym Regulaminie.

6. Koordynator Ekomuzeum przekazuje Kandydatowi decyzję Członków Ekomuzeum w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Przyjęcie na Członka bądź Partnera Ekomuzeum odbywa się poprzez potwierdzenie na podpisanej przez Kandydata Deklaracji decyzji o przyjęciu do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Potwierdzenia dokonuje Koordynator Ekomuzeum i osoba podpisująca protokół.

7. Koordynator Ekomuzeum przekazuje nowemu Członkowi Ekomuzeum niniejszy Regulamin oraz informacje o założeniach dotyczących wizualizacji Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (tabliczka, stosowanie logotypu, przekazanie informacji na stronę www, kanały promocji w internecie i do aplikacji mobilnej).

8. Nowi Członkowie Ekomuzeum są zobowiązani do zawieszenia w widocznym miejscu na swoim obiekcie tabliczki Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” zgodnej ze wzorem, przekazanym przez Koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na własny koszt.


§ 6
Wystąpienie lub wykluczenie z Ekomuzeum

1. Każdy Członek i Partner Ekomuzeum może w każdym momencie podjąć decyzję o wystąpieniu z Ekomuzeum. Powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Koordynatora Ekomuzeum (w formie pisemnej), który przekazuje tę informację pozostałym Członkom Ekomuzeum.

2. Wystąpienie lub wykluczenie Członka z Ekomuzeum zobowiązuje go do niezwłocznego zdjęcia z obiektu tablicy informacyjnej Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” oraz tabliczki (Członkowie Grupy Inicjatywnej są zobowiązani do zwrotu tablic Koordynatorowi Ekomuzeum), nieumieszczania logotypu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” i informacji o Ekomuzeum na żadnych materiałach promocyjnych. Równocześnie obiekt/miejsce/oferta o występującym Członku Ekomuzeum zostanie usunięta ze strony internetowej Ekomuzuem, oraz aplikacji mobilnej.

3. W razie zmiany sposobu działania Członka Ekomuzeum i wprowadzenia zmian powodujących niezgodność z kryteriami Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, Członkowie Ekomuzeum na wniosek Koordynatora mogą wykluczyć takiego Członka Ekomuzeum z członkostwa w Ekomuzeum. Koordynator rozsyła wniosek o wykluczenie Członka wraz z pisemnym uzasadnieniem do Członków Ekomuzeum, którzy w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku mogą odnieść się do niego na piśmie.

4. Wykluczenie Członka Ekomuzeum następuje również na skutek braku aktywności Członka Ekomuzeum w działaniach promocyjnych oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, o którym mowa w § 3 ust. 2.1 pkt 1 organizowanych w przeciągu 2 kolejnych lat.

5. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum jest skuteczne, jeśli za taką decyzją wypowiedziała się zwykła większość Członków Ekomuzeum w głosowaniu jawnym. Informację o wykluczeniu przekazuje Członkowi Koordynator Ekomuzeum. 6. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum wywołuje takie same skutki jak określone w § 6 ust. 2.