Regulamin Ekomuzeum

Deklaracja członkowska Ekomuzeum:
Deklaracja partnerska Ekomuzeum:
Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

§ 1
Definicja Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” to sieć obiektów, miejsc, indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji społecznych i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum, którzy tworzą wspólnie produkt turystyczno-edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne zgodnie z przyjętymi wspólnie kryteriami. Ekomuzeum powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej we współpracy z Grupą Inicjatywną – utworzoną przez osoby, instytucje, instytucje publiczne, organizacje społeczne i gospodarcze, które stworzyły pierwszą kompleksową ofertę Ekomuzeum. Ekomuzeum współpracuje z innymi podmiotami, zainteresowanymi wspieraniem jego działalności – Partnerami Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.


§ 2
Kryteria dla Członków Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

Ekomuzeum działa w oparciu o wspólnie przyjęte kryteria, które obowiązują każdego Członka Ekomuzeum i są warunkiem przystąpienia nowych Członków, są to:
a) dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych zasadach (np. po umówieniu telefonicznym);
b) związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, historii, legend itp.;
c) autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, zwyczajów, wynikających ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”;
d) działalność uwzględniająca potrzeby środowiska przyrodniczego i niepowodująca niekorzystnych skutków dla środowiska;
e) wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów i surowców w sposób zrównoważony i ekologiczny.
f) wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

§ 3
Członkostwo w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

1. Członkiem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest każda osoba indywidualna, instytucja publiczna, organizacja społeczna czy gospodarcza, która tworzy ofertę w ramach Ekomuzeum i podpisała deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

2. Partnerem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest instytucja bądź organizacja, która zadeklaruje współpracę i wsparcie działalności Ekomuzeum.

3. Do zadań Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” należy:
1) Udostępnianie zainteresowanym osobom swojej oferty w ramach Ekomuzeum, zgodnie z zadeklarowaną formą i na określonych warunkach.
2) Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.
3) Informowanie niezwłocznie Koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” o zmianach teleadresowych, dostępności obiektu, o wzbogaconej ofercie, nowych stronach www, itd.
4) Aktywność na forum Ekomuzeum, przez którą rozumie się:
a) udział w spotkaniach, a także zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania w swoim obiekcie w celu zaprezentowania oferty,
b) przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum informacji o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu: nowej działalności i ofercie, zaniechaniu działań, zmianie formy lub dostępności,
c) udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu nowego Członka Ekomuzeum,
d) wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty Ekomuzeum.
5) Promocja Ekomuzeum:
a) informowanie poprzez E-mail, telefon koordynatora Ekomuzeum o podjętych działaniach promocyjnych w ramach Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
b) stosowanie logotypu Ekomuzeum w swoich materiałach promocyjnych: ulotkach, biuletynach, publikacjach książkowych, stronie www, kanałach promocji w internecie (FB, instagram, trip advisor) i innych,
c) umieszczenie tabliczki z logotypem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na swoim obiekcie,
d) dostarczanie informacji Koordynatorowi Ekomuzeum na temat zmian w funkcjonowaniu, nowej ofercie, planowanych wydarzeniach, ciekawostkach, które mogą być wykorzystane w promocji całego Ekomuzeum,
e) dostarczanie Koordynatorowi Ekomuzeum zdjęć i filmów na nośnikach elektronicznych lub w wersji elektronicznej do wykorzystania w materiałach promocyjnych, na stronie www, kanałach promocji w internecie i w aplikacji mobilnej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz Koordynatora Ekomuzeum,
f) informowanie zainteresowanych osób o ofercie innych Członków Ekomuzeum,
g) promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.
6) Uiszczenie rocznej składki w wysokości 120 zł.
7) Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji.

4. Członek Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” ma prawo:
1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum oraz tworzonych ofertach).
2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Ekomuzeum.
3) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia kandydatur nowych obiektów/miejsc/ partnerów indywidualnych/instytucji publicznych/ organizacji społecznych i gospodarczych do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
4) Udziału w podejmowaniu decyzji o wykluczeniu Członków niespełniających kryteriów Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
5) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności na stronie www……. , kanały promocji w internecie, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych materiałach publikowanych w ramach Ekomuzeum.
6) Wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.

5. Partnerem Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” jest instytucja bądź organizacja wspierająca działalność Ekomuzeum, która podpisała deklarację partnerską. Do zadań Partnera Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” należy:
1) Wspieranie merytoryczne działalności Ekomuzeum poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności, dzielenie się doświadczeniem, doradztwem w zakresie działalności Ekomuzeum i podnoszenia jakości jego oferty edukacyjno-turystycznej.
2) Przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” informacji istotnych dla funkcjonowania Ekomuzeum oraz jakości jego oferty edukacyjno-turystycznej.
3) Wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty Ekomuzeum.
4) Promocja Ekomuzeum:
a) wsparcie przy tworzeniu materiałów promocyjnych Ekomuzeum i udostępnianie kanałów dystrybucyjnych,
b) ułatwienie umieszczenia tablicy/tabliczki z mapą Ekomuzeum, ułatwiającą potencjalnym turystom dotarcie do punktów ekomuzealnych,
c) informowanie zainteresowanych osób o ofercie Ekomuzeum,
d) promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez, targów i wydarzeń.
5) Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” poprzez złożenie oświadczenie o rezygnacji.

6. Partner Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” ma prawo:
1) Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (spotkaniach, wydarzeniach, imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum oraz tworzonych ofertach).
2) Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz doradztwie, dostępnym dla Członków Ekomuzeum.
3) Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział we wspólnych wydarzeniach, targach i imprezach.
4) Wyrażenia swojej opinii na temat przyjęcia kandydatur nowych obiektów/miejsc/ partnerów indywidualnych/instytucji publicznych/ organizacji społecznych i gospodarczych do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
5) Promocji – umieszczania informacji o jego działalności w charakterze Partnera Ekomuzeum na stronie internetowej Ekomuzuem, kanały promocji w internecie, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych materiałach publikowanych w ramach Ekomuzeum.
6) Zakończenia współpracy z Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w charakterze Partnera poprzez złożenie deklaracji rezygnacji.


§ 4
Koordynacja Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

1. Za Koordynację funkcjonowania Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” odpowiada Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, zwana w niniejszym Regulaminie koordynatorem Ekomuzeum. Do zadań Koordynatora Ekomuzeum należy:
1) Powołanie zespołu koordynacyjnego składającego się z Gminnych Koordynatorów Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (po jednym z każdej gminy) w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz Ekomuzeum. Gminni Koordynatorzy są wybierani podczas spotkania Członków Ekomuzeum zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2) Bieżący kontakt z Członkami i Partnerami Ekomuzeum poprzez:
a) informowanie ich o nowych inicjatywach podejmowanych w ramach Ekomuzeum,
b) organizowanie spotkań Członków Ekomuzeum (przynajmniej dwa razy w roku u poszczególnych Członków Ekomuzeum lub w siedzibie Koordynatora Ekomuzeum),
c) informowanie o wydarzeniach w ramach Ekomuzeum.
3) Rozwijanie Ekomuzeum poprzez:
a) pozyskiwanie nowych Członków (ciekawych miejsc, aktywnych partnerów), których oferta może wzbogacić Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
b. tworzenie sprofilowanych ofert pobytowych dla turystów wspólnie z Członkami Ekomuzeum,
c) organizowanie przydatnych szkoleń i doradztwa dla Członków Ekomuzeum, wsparcie w rozwijaniu nowych aktywności i atrakcji w miejscach tworzących Ekomuzeum,
d) sprawdzanie oferty Członków Ekomuzeum pod kątem jakości i zgodności z przyjętymi kryteriami,
e) nawiązanie współpracy z tour-operatorem lub biurem turystycznym w celu marketingu produktu turystycznego/produktów turystycznych Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
f) nawiązywanie współpracy z innymi ekomuzeami w kraju i zagranicą.
4) Promocja Ekomuzeum:
a) dostarczenie każdemu członkowi logotypu Ekomuzum „Dziedziny Dunajca”,
b) opracowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych we współpracy z Członkami Ekomuzeum,
c) administracja stroną internetową Ekomuzuem, której właścicielem jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej,
d) administracja aplikacją mobilną Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”,
e) promocja Ekomuzeum podczas lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez,
f) informowanie zainteresowanych o ofercie poszczególnych miejsc Ekomuzeum i ofertach powiązanych (np. zorganizowany pobyt w kilku obiektach).

§ 5
Przyjmowanie nowych Członków Ekomuzeum

1. Członkowie grupy inicjatywnej stali się automatycznie pierwszymi Członkami Ekomuzeum.

2. O przyjmowaniu nowych Członków i Partnerów do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” decydują Członkowie Ekomuzeum i Koordynator Ekomuzeum podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora Ekomuzeum. Decyzja o przyznaniu członkostwa i partnerstwa zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdemu Członkowi Ekomuzeum i Koordynatorowi Ekomuzeum przysługuje jeden głos. Ze spotkania dotyczącego przyjmowania nowych Członków i Partnerów sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Koordynatora Ekomuzeum oraz osobę wybraną spośród obecnych na spotkaniu Członków Ekomuzeum.

3. Kandydat na Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, zwany dalej „Kandydatem”, zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na piśmie oraz załącznik w formie opisu oferty i zdjęć. Kandydat zobowiązany jest także (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do zaprezentowania swojej oferty podczas spotkania zorganizowanego przez Koordynatora Ekomuzeum.

4. Kandydat na Partnera zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację Partnera Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na piśmie.

5. Koordynator albo Członek Zespołu (min. jedna osoba) przeprowadzi wizję lokalną w miejscu/obiekcie prowadzenia działalności Kandydata na Członka Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet Członków i Partnerów Ekomuzeum, w celu sprawdzenia czy kandydat spełnia kryteria określone dla Członków Ekomuzeum w niniejszym Regulaminie.

6. Koordynator Ekomuzeum przekazuje Kandydatowi decyzję Członków Ekomuzeum w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Przyjęcie na Członka bądź Partnera Ekomuzeum odbywa się poprzez potwierdzenie na podpisanej przez Kandydata Deklaracji decyzji o przyjęciu do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Potwierdzenia dokonuje Koordynator Ekomuzeum i osoba podpisująca protokół.

7. Koordynator Ekomuzeum przekazuje nowemu Członkowi Ekomuzeum niniejszy Regulamin oraz informacje o założeniach dotyczących wizualizacji Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” (tabliczka, stosowanie logotypu, przekazanie informacji na stronę www, kanały promocji w internecie i do aplikacji mobilnej).

8. Nowi Członkowie Ekomuzeum są zobowiązani do zawieszenia w widocznym miejscu na swoim obiekcie tabliczki Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” zgodnej ze wzorem, przekazanym przez Koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” na własny koszt.


§ 6
Wystąpienie lub wykluczenie z Ekomuzeum

1. Każdy Członek i Partner Ekomuzeum może w każdym momencie podjąć decyzję o wystąpieniu z Ekomuzeum. Powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Koordynatora Ekomuzeum (w formie pisemnej), który przekazuje tę informację pozostałym Członkom Ekomuzeum.

2. Wystąpienie lub wykluczenie Członka z Ekomuzeum zobowiązuje go do niezwłocznego zdjęcia z obiektu tablicy informacyjnej Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” oraz tabliczki (Członkowie Grupy Inicjatywnej są zobowiązani do zwrotu tablic Koordynatorowi Ekomuzeum), nieumieszczania logotypu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” i informacji o Ekomuzeum na żadnych materiałach promocyjnych. Równocześnie obiekt/miejsce/oferta o występującym Członku Ekomuzeum zostanie usunięta ze strony internetowej Ekomuzuem, oraz aplikacji mobilnej.

3. W razie zmiany sposobu działania Członka Ekomuzeum i wprowadzenia zmian powodujących niezgodność z kryteriami Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, Członkowie Ekomuzeum na wniosek Koordynatora mogą wykluczyć takiego Członka Ekomuzeum z członkostwa w Ekomuzeum. Koordynator rozsyła wniosek o wykluczenie Członka wraz z pisemnym uzasadnieniem do Członków Ekomuzeum, którzy w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku mogą odnieść się do niego na piśmie.

4. Wykluczenie Członka Ekomuzeum następuje również na skutek braku aktywności Członka Ekomuzeum w działaniach promocyjnych oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, o którym mowa w § 3 ust. 2.1 pkt 1 organizowanych w przeciągu 2 kolejnych lat.

5. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum jest skuteczne, jeśli za taką decyzją wypowiedziała się zwykła większość Członków Ekomuzeum w głosowaniu jawnym. Informację o wykluczeniu przekazuje Członkowi Koordynator Ekomuzeum. 6. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum wywołuje takie same skutki jak określone w § 6 ust. 2.

Pravidlá činnosti Ekomúzea „Dediny Dunajca“

§ 1

Definícia Ekomúzea „Dediny Dunajca“

Ekomúzeum „Dediny Dunajca“ je sieť objektov, miest, individuálnych partnerov, verejných inštitúcií, občianskych a hospodárskych združení nazývaných členmi Ekomúzea, ktorí spoločne tvoria vzdelávací produkt cestovného ruchu založený na miestnom prírodnom a kultúrno-historickom dedičstve v súlade so spoločne prijatými kritériami. Ekomúzeum vzniklo z iniciatívy združenia Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej za spolupráce s Iniciatívnou skupinou, ktorú založili osoby, inštitúcie, verejné inštitúcie, občianske a hospodárske združenia, ktoré vytvorili prvú komplexnú ponuku Ekomúzea. Ekomúzeum spolupracuje s inými subjektmi, ktoré majú záujem o podporovanie jeho činnosti – s partnermi Ekomúzea „Dediny Dunajca“.

§ 2
Kritériá pre členov Ekomúzea „Dediny Dunajca“

Ekomúzeum pôsobí na základe spoločne prijatých kritérií, ktoré sú záväzné pre každého člena Ekomúzea a sú podmienkou prijatia nových členov, sú to nasledovné kritériá:

 1. dostupnosť objektu/miesta, ponuky tvorivých dielní za stanovených podmienok (napr. po telefonickom dohodnutí);

 2. prepojenie s miestnou kultúrou, nadväznosť na miestne tradície, históriu, legendy ap.;

 3. autentickosť – dodržiavanie autentických foriem, techník, tradícií, zvykov, ktoré vyplývajú z kultúrnych a historických špecifík územia Ekomúzea „Dediny Dunajca“;

 4. činnosť zohľadňujúca potreby životného prostredia, ktorá nemá nepriaznivé následky pre životné prostredie;

 5. využívanie predovšetkým miestnych zdrojov a surovín v rámci činnosti udržateľným a ekologickým spôsobom;

 6. dôveryhodnosť informácií – poskytované vedomosti a informácie zodpovedajú aktuálnemu stavu poznatkov.

§ 3
Členstvo v Ekomúzeu „Dediny Dunajca“

 1. Členom Ekomúzea „Dediny Dunajca“ je každá individuálna osoba, verejná inštitúcia, občianske alebo hospodárske združenie, ktoré tvoria ponuku v rámci Ekomúzea a podpísali prihlášku do Ekomúzea „Dediny Dunajca“.

 2. Partnerom Ekomúzea „Dediny Dunajca“ je inštitúcia alebo organizácia, ktorá vyjadrí ochotu spolupracovať a podporovať činnosť Ekomúzea.

 3. K úlohám člena Ekomúzea „Dediny Dunajca“ patrí:

  1) Sprístupňovanie svojej ponuky v rámci Ekomúzea záujemcom vo forme a za podmienok určených v prihláške.

  2) Zapájanie sa do spoločných iniciatív Ekomúzea – vytváranie spoločných ponúk, účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch a akciách.

  3) Bezodkladné informovanie koordinátora Ekomúzea „Dediny Dunajca“ o zmenách kontaktných údajov, dostupnosti objektu, o obohatenej ponuke, nových webových stránkach ap.

  4) Aktívnosť na fóre Ekomúzea, čím sa rozumie:

        a. účasť na stretnutiach a usporiadanie minimálne jedného stretnutia vo svojom objekte za účelom prezentácie ponuky,

       b. poskytovanie koordinátorovi Ekomúzea informácií o všetkých zmenách vo fungovaní: o novom druhu činnosti a novej ponuke, o odstúpení od realizácie aktivít, zmene formy alebo dostupnosti,

         c. účasť na rozhodovaní vo veci prijatia nového člena Ekomúzea,

         d. podporovanie koordinátora Ekomúzea v rozvoji a zatraktívnení ponuky Ekomúze

  5) Propagácia Ekomúzea:

        a. informovanie koordinátora Ekomúzea e-mailom alebo telefonicky o prijatých propagačných aktivitách v rámci Ekomúzea „Dediny Dunajca“,

      b. používanie loga Ekomúzea vo vlastných propagačných materiáloch: letákoch, brožúrach, knižných publikáciách, na webovej stránke, v propagačných kanáloch na internete (Facebook, Instagram, Tripadvisor) a in.,

        c. umiestnenie tabuľky s logom Ekomúzea „Dediny Dunajca“ na svojom objekte,

     d. poskytovanie koordinátorovi Ekomúzea informácií o zmenách vo fungovaní, novej ponuke, plánovaných podujatiach, zaujímavostiach, ktoré sa môžu využívať pri propagačných aktivitách celéh Ekomúzea,

       e. poskytovanie koordinátorovi Ekomúzea fotografií a filmov na elektronických nosičoch alebo v elektronickej verzii za účelom využitia v propagačných materiáloch, na webovej stránke, na propagačných kanáloch na internete a v mobilnej aplikácii spolu s bezplatným prenesením autorských práv v prospech koordinátora Ekomúzea,

        f. informovanie záujemcov o ponuke iných členov Ekomúzea,

        g. propagovanie Ekomúzea počas organizovaných podujatí, veľtrhov a aktivít.

  6) Zaplatenie ročného členského príspevku vo výške 120 PLN.

  7) Oznámenie koordinátorovi Ekomúzea rozhodnutia o vystúpení z Ekomúzea „Dediny Dunajca“ predložením vyhlásenia o vystúpení.

 1. Člen Ekomúzea „Dediny Dunajca“ má tieto práva:

  1) Získavať informácie o fungovaní Ekomúzea „Dediny Dunajca“ (o stretnutiach, podujatiach, aktivitách realizovaných pod záštitou Ekomúzea a o pripravovaných ponukách).

  2) Zúčastňovať sa na stretnutiach, školeniach, študijných návštevách a využívať poradenské služby dostupné pre členov Ekomúzea.

  3) Vyjadrovať svoj názor vo veci prijímania nových objektov/miest/individuálnych partnerov/verejných inštitúcií/občianskych a hospodárskych združení do Ekomúzea „Dediny Dunajca“.

  4) Zúčastniť sa na prijímaní rozhodnutí o vylúčení členov, ktorí nespĺňajú kritériá Ekomúzea „Dediny Dunajca“.

  5) Právo na propagáciu – zverejňovanie informácií o jeho činnosti na webovej stránke..., na propagačných kanáloch na internete, v mobilnej aplikácii, v spoločnom letáku a iných materiáloch zverejňovaných v rámci Ekomúzea.

  6) Vystúpiť z Ekomúzea „Dediny Dunajca“ predložením vyhlásenia o vystúpení.

 1. Partnerom Ekomúzea „Dediny Dunajca“ je inštitúcia alebo organizácia podporujúca činnosť Ekomúzea, ktorá podpísala partnerskú prihlášku. K úlohám partnera Ekomúzea „Dediny Dunajca“ patrí:

  1) Vecná podpora činnosti Ekomúzea poskytovaním poznatkov a osvedčených postupov, výmena skúseností, poradenstvo v rámci činnosti Ekomúzea a skvalitňovanie jeho vzdelávacej a turistickej ponuky.

  2) Poskytovanie koordinátorovi Ekomúzea „Dediny Dunajca“ informácií, ktoré sú relevantné pre fungovanie Ekomúzea a pre kvalitu jeho vzdelávacej a turistickej ponuky.

  3) Podporovanie koordinátora Ekomúzea v rozvoji a zatraktívnení ponuky Ekomúzea.

  4) Propagácia Ekomúzea:

        a. podpora pri tvorbe propagačných materiálov Ekomúzea a sprístupňovanie distribučných kanálov,

       b. umožnenie umiestnenia tabule/tabuľky s mapou Ekomúzea, ktorá uľahčí potenciálnym turistom nájsť jednotlivé body Ekomúzea,

       c. informovanie záujemcov o ponuke Ekomúzea,

       d. propagovanie Ekomúzea počas organizovaných podujatí, veľtrhov a aktivít.

  5) Oznámenie koordinátorovi Ekomúzea rozhodnutia o vystúpení z Ekomúzea „Dediny Dunajca“ predložením vyhlásenia o vystúpení.

 1. Partner Ekomúzea „Dediny Dunajca“ má tieto práva:

  1) Získavať informácie o fungovaní Ekomúzea „Dediny Dunajca“ (o stretnutiach, podujatiach, aktivitách realizovaných pod záštitou Ekomúzea a o pripravovaných ponukách).

  2) Zúčastňovať sa na stretnutiach, školeniach, študijných návštevách a využívať poradenské služby dostupné pre členov Ekomúzea.

  3) Zapájať sa do spoločných iniciatív Ekomúzea – vytváranie spoločných ponúk, účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch a akciách.

  4) Vyjadrovať svoj názor vo veci prijímania nových objektov/miest/individuálnych partnerov/verejných inštitúcií/občianskych a hospodárskych združení do Ekomúzea „Dediny Dunajca“.

  5) Právo na propagáciu – zverejňovanie informácií o jeho činnosti ako partnera Ekomúzea na webovej stránke Ekomúzea, na propagačných kanáloch na internete, v mobilnej aplikácii, v spoločnom letáku a iných materiáloch zverejňovaných v rámci Ekomúzea.

  6) Ukončiť spoluprácu s Ekomúzeom „Dediny Dunajca“ ako partner predložením vyhlásenia o vystúpení.

§ 4
Koordinácia Ekomúzea „Dediny Dunajca“

1. Za koordináciu fungovania Ekomúzea „Dediny Dunajca“ zodpovedá združenie Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, nazývané v týchto Pravidlách koordinátorom Ekomúzea. K úlohám koordinátora Ekomúzea patrí:

1) Vymenovanie koordinačného tímu pozostávajúceho z obecných koordinátorov Ekomúzea „Dediny Dunajca“ (po jednom z každej obce), ktorého cieľom bude vykonávanie spoločných aktivít v prospech Ekomúzea. Obecní koordinátori sa volia počas stretnutia členov Ekomúzea jednoduchou väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní.

2) Priebežná komunikácia s členmi a partnermi Ekomúzea prebieha:

      a. informovaním o nových iniciatívach realizovaných v rámci Ekomúzea,

      b. organizovaním stretnutí členov Ekomúzea (najmenej dvakrát ročne u jednotlivých členov Ekomúzea alebo v sídle koordinátora Ekomúzea),

      c. informovaním o podujatiach v rámci Ekomúzea.

3) Rozvoj Ekomúzea je zaistený:

    a. získavaním nových členov (zaujímavých miest, aktívnych partnerov), ktorých ponuka môže obohatiť Ekomúzeum „Dediny Dunajca“,

    b. vytváraním profilovaných ponúk ubytovania pre turistov spoločne s členmi Ekomúzea,

    c. organizovaním vhodných školení a poradenstva pre členov Ekomúzea, podporovaním rozvoja nových aktivít a atrakcií na miestach, ktoré tvoria Ekomúzeum,

    d. overovaním ponuky členov Ekomúzea z hľadiska kvality a zhody s prijatými kritériami,

    e. nadviazaním spolupráce s tour operátorom alebo cestovnou kanceláriou za účelom marketingu produktu/produktov cestovného ruchu Ekomúzea „Dediny Dunajca“,

    f. nadviazaním spolupráce s inými ekomúzeami v Poľsku a v zahraničí.

4) Propagácia Ekomúzea:

    a. poskytnutie loga Ekomúzea „Dediny Dunajca“ každému z členov,

    b. vypracovanie a zverejňovanie propagačných materiálov za spolupráce s členmi Ekomúzea,

    c. správa webovej stránky Ekomúzea, ktorej vlastníkom je združenie Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej,

    d. správa mobilnej aplikácie Ekomúzea „Dediny Dunajca“,

    e. propagovanie Ekomúzea počas miestnych, regionálnych, celopoľských a medzinárodných podujatí,

    f. informovanie záujemcov o ponuke jednotlivých miest Ekomúzea a o nadväzujúcej ponuke (napr. organizovaný pobyt v niekoľkých objektoch).


§ 5

Prijímanie nových členov Ekomúzea

  1. Členovia iniciatívnej skupiny sú automaticky prvými členmi Ekomúzea.

  2. O prijímaní nových členov a partnerov Ekomúzea „Dediny Dunajca“ rozhodujú členovia Ekomúzea a koordinátor Ekomúzea počas stretnutia organizovaného koordinátorom Ekomúzea. Rozhodnutie o prijatí člena a partnera sa prijíma jednoduchou väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní. Každý člen Ekomúzea a koordinátor Ekomúzea má jeden hlas. Z rokovania o prijímaní nových členov a partnerov sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíše koordinátor Ekomúzea a osoba vybraná spomedzi členov Ekomúzea prítomných na stretnutí.

  3. Uchádzač o členstvo v Ekomúzeu „Dediny Dunajca“ (ďalej len „uchádzač“) je zaviazaný odovzdať koordinátorovi Ekomúzea podpísanú písomnú Prihlášku do Ekomúzea „Dediny Dunajca“ a prílohu vo forme opisu ponuky a fotografií. Uchádzač je tiež povinný osobne alebo prostredníctvom oprávnenej osoby predstaviť svoju ponuku počas stretnutia usporiadaného Koordinátorom Ekomúzea.

  4. Uchádzač, ktorý chce byť partnerom, je zaviazaný odovzdať koordinátorovi Ekomúzea podpísanú písomnú Prihlášku do Ekomúzea „Dediny Dunajca“.

  5. Koordinátor alebo člen tímu (minimálne jedna osoba) uskutoční návštevu na mieste/v objekte, kde uchádzač o členstvo v Ekomúzeu „Dediny Dunajca“ prevádzkuje svoju činnosť ešte pred rozhodnutím o prijatí uchádzača medzi členov a partnerov Ekomúzea. Cieľom návštevy je overenie, či uchádzač spĺňa kritériá stanovené pre členov Ekomúzea v týchto Pravidlách.

  6. Koordinátor Ekomúzea oznámi uchádzačovi rozhodnutie členov Ekomúzea v priebehu 7 dní odo dňa prijatia rozhodnutia. Člen alebo partner Ekomúzea sa prijíma potvrdením podpísanej prihlášky do Ekomúzea „Dediny Dunajca“ uchádzačom. Prihlášku potvrdzuje koordinátor Ekomúzea a osoba, ktorá podpisuje zápisnicu.

  7. Koordinátor Ekomúzea odovzdá novému členovi Ekomúzea tieto Pravidlá a informácie o zásadách týkajúcich sa vizualizácie Ekomúzea „Dediny Dunajca“ (tabuľka, používanie loga, poskytnutie informácií na webovú stránku, na propagačných kanáloch na internete a do mobilnej aplikácie).

  8. Noví členovia Ekomúzea sú zaviazaní umiestniť na viditeľnom mieste na svojom objekte tabuľku Ekomúzeum „Dediny Dunajca“ podľa vzoru poskytnutého koordinátorom Ekomúzea „Dediny Dunajca“ na vlastné náklady.

§ 6

Vystúpenie alebo vylúčenie z Ekomúzea

 1. Každý člen a partner Ekomúzea sa môže v každom momente rozhodnúť vystúpiť z Ekomúzea. Musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť koordinátorovi Ekomúzea (v písomnej forme), ktorý túto informáciu oznámi ostatným členom Ekomúzea.

 2. Člen vystupujúci alebo vylúčený z Ekomúzea je povinný bezodkladne odstrániť z objektu informačnú tabuľu Ekomúzea „Dediny Dunajca“ a tabuľku (členovia iniciatívnej skupiny sú povinní vrátiť tabule koordinátorovi Ekomúzea), nesmie uvádzať logo Ekomúzea „Dediny Dunajca“ ani informácie o Ekomúzeu v žiadnych propagačných materiáloch. Zároveň bude objekt/miesto/ponuka vystupujúceho člena Ekomúzea odstránená z webovej stránky Ekomúzea a z mobilnej aplikácie.

 3. V prípade zmeny spôsobu činnosti člena Ekomúzea a zavedenia zmien, ktoré sú v rozpore s kritériami Ekomúzea „Dediny Dunajca“, môžu členovia Ekomúzea na návrh koordinátora zbaviť takého člena Ekomúzea členstva v Ekomúzeu. Koordinátor zasiela návrh na vylúčenie člena spolu s písomným odôvodnením členom Ekomúzea, ktorí sa v priebehu 7 dní od doručenia návrhu môžu písomne vyjadriť k tomuto návrhu.

 4. K vylúčeniu člena Ekomúzea dochádza tiež v dôsledku nezapájania sa člena Ekomúzea do propagačných aktivít a neúčasti na organizovaných stretnutiach, o ktorých hovorí § 3 ods. 2.1 bod 1, organizovaných v priebehu 2 nasledujúcich po sebe rokov.

 5. Vylúčenie člena z Ekomúzea je účinné, ak bolo toto rozhodnutie podporené jednoduchou väčšinou členov Ekomúzea vo verejnom hlasovaní. Informáciu o vylúčení poskytne členovi koordinátor Ekomúzea.

 6. Vylúčenie člena z Ekomúzea má také isté následky, ako je uvedené v § 6 ods. 2.