Statut i RODO

STATUT

STOWARZYSZENIA Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Mizerna.
 3. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.


§4

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do realizacji działań stowarzyszenia może zatrudniać pracowników. Członek stowarzyszenia może być również pracownikiem stowarzyszenia.

 

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Wzmocnienie więzi miejscowej ludności z „małą ojczyzną”, pielęgnowanie jej tradycji i dziedzictwa;
 2. Rozwinięcie aktywności oświatowej i kulturalnej przy szczególnym uwzględnieniu edukacji nieformalnej, w tym edukacji osób dorosłych oraz seniorów;
 3. Promocja tolerancji i różnorodności kulturowej;
 4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 5. Rozwinięcie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, w tym promowanie zdrowego stylu życia;
 6. Działania profilaktyczne przeciw uzależnieniom;
 7. Promocja, rozwój i reintegracja aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców;
 8. Upowszechnianie idei wolontariatu i tworzenie Centrów Wolontariatu;
 9. Realizacja inicjatyw na rzecz udzielania pomocy humanitarnej;
 10. Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu;
 11. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie poziomu integracji
  społecznej mieszkańców, środowisk i instytucji lokalnych;
 12. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i społecznej w upowszechnianiu idei partnerstwa trójsektorowego;
 13. Aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności matek z dziećmi;
 14. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
  ochrony praw dziecka, w szczególności godzenia ról zawodowych i rodzicielskich kobiet;
 15. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności matek z dziećmi;
 16. Rozwój kultury i  sztuki, w szczególności rękodzieła tworzonego przez kobiety;
 17. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
 18. Ochrona przyrody i środowiska i zrównoważonego rozwoju w zakresie edukacji, innowacji i rozwoju;
 19. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania z zakresu
  edukacji ekologicznej;
 20. Edukacja seniorów poprzez organizowanie warsztatów, tworzenie Klubów Seniorów albo Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
 21. Promocja i rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem ekomuzeum, agro i ekoturystyki;
 22. Działalność w sferze kultury oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego, poprzez podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej
 23. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 24. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym poprawa stanu lokalnej 

§6
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizację i obsługę: szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów, innych działań edukacyjnych służących realizacji celów stowarzyszenia, imprez kulturalnych, sportowych, artystycznych, edukacyjnych, turystycznych, o charakterze ekologicznym i rekreacyjnym służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
  2. Organizację, obsługę i wspieranie projektów międzynarodowych i lokalnych;
  3. Organizację i obsługę festynów, festiwali, koncertów, pikników i wystaw;
  4. Wspieranie twórców i artystów ludowych poprzez wytwarzanie i upowszechnianie rękodzieła artystycznego związanego z regionem;
  5. Odnawianie i ochronę zabytków;
  6. Budowę i remont obiektów użyteczności publicznej, służących mieszkańcom gminy;
  7. Prowadzenie placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
  8. Tworzenie i prowadzenie ekomuzeum;
  9. Współpracę z lokalnymi środowiskami i instytucjami dla realizacji celów statutowych;
  10. Wypożyczanie sprzętu sportowego w tym rowery, narty, kajaki
 
 1. Działalność statutową pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje w formie odpłatnej w zakresie działań z § 6 ust. 1 pkt. 1- 10, zaś w formie nieodpłatnej w zakresie § 6 ust. 1 pkt. 1-10.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki


§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych;
 2. Wspierających;


§8
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki wymienione w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków bądź odwołanie obecnych członków dokonuje Zarząd nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.

 

§9

Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. Podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu;
 3. Zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. Legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

 

§10

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza biernym i czynnym prawem wyborczym oraz prawem głosu na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. Członek wspierający na zebraniach Stowarzyszenia posiada głos doradczy.

 

§11

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza biernym i czynnym prawem wyborczym oraz prawem głosu na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich poza tym posiada takie same obowiązki jak członek zwyczajny. Członek honorowy na zebraniach Stowarzyszenia posiada głos doradczy.


§12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składki członkowskiej.

 

§13

Członek wspierający zobowiązany jest do:
 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

 

§14

Status członka zwyczajnego ustaje na skutek:
 1. Pisemnej rezygnacji członka;
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów lub uchwał stowarzyszenia, niepłacenia składek członkowskich lub braku uczestnictwa w realizacji celów statutowych przez okres jednego roku;
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę utraty praw publicznych;
 4. Śmierci członka;
 5. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

§15

Status członka wspierającego ustaje na skutek:
 1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. Podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd z powodu niedopełniania statutowych zobowiązań;
 3. Utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
 4. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

§16

Status członka honorowego ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;
 2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków;
 3. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

§17

Członkom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§18

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
§19
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne.
 3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie przewidują odrębnego trybu, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:
 1. Przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie;
 2. Bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 1. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć najwcześniej w tym samym dniu po upływie co najmniej 15 minut lub w terminie późniejszym, ale nie później niż w okresie jednego miesiąca od pierwszego terminu zwołania Walnego Zebrania Członków.
 2. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się co najmniej raz do roku, jako
  sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. W tym ostatnim przypadku wnioskujący członkowie winni wysłać wyżej wymieniony wniosek równolegle do Komisji Rewizyjnej.
 5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków powinno odbyć się w ciągu 14 dni od podjęcia stosownej decyzji, lub wpłynięcia wniosku, z wyznaczeniem terminu spotkania na datę nie późniejszą niż 30 dni od daty wpływu wniosku. Jeśli zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni, to zebranie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna, stosując odpowiednio zdanie 2, a powyższe terminy licząc od daty wpływu wniosku dodając 14 dni.
 6. Członkowie są informowani o 1 i 2 terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Zarząd składa się 3-5 osób wybieranych na okres 4 lat. Na pierwszym spotkaniu
  Członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż jeden raz na pół roku. Każdy członek zarządu może zwołać posiedzenie zarządu.
 9. Uchwały Zarządu zapadają:
  1. Zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności wiceprezesa.
  2. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich członków zarządu. Możliwość głosowania kończy się w ciągu 7 dni od momentu poddania uchwały pod głosowanie. 
 10. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób wybieranych na okres 4 lat. Na pierwszym spotkaniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
   
 11. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane przez każdego członka Komisji. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz w roku.
   
 12. Do podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio ust. 12 pkt. 1 i pkt.2, z tym zastrzeżeniem, że w razie równości głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
   
 13. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. Uchwalanie zmian statutu;
 3. Wybór i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków;
 4. Udzielanie Zarządowi na koniec kadencji lub ustępującym członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego;
 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

 

§21

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. Opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 6. Zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania;
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 10. Powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.
 11. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
 12. Wybór spośród członków Zarządu prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§22

Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa w razie:
 1. Upływu kadencji;
 2. Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji;
 3. Odwołania;
 4. Utraty statutu członka zwyczajnego.

 

§23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, bądź ustępującym członkom Zarządu;
 4. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków;
 5. Wnioskowanie o zwołanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 6. Opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia zapytania.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji

 

§24

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§25

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. Wpływy ze składek członkowskich;
 2. Zapisy, darowizny, spadki;
 3. Wpływy z działalności statutowej, w tym z odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;
 4. Wpływy ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji;
 5. Wsparcie od zagranicznych osób prawnych
 6. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
 7. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 8. Wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

§26
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest uprawniony każdy członek Zarządu z zastrzeżeniem ust 2.
 2. Do składania oświadczenia woli, w tym również w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest prezes lub co najmniej dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§27
 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
  1. przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie;
  2. bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 1. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć nie wcześniej niż dwa
  tygodnie i nie później niż w okresie jednego miesiąca od pierwszego terminu zwołania
          Walnego Zebrania Członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje
  uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

 

§28

Uchwala się wzór logo Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, jak poniżej:

Image

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, Mizerna 144, 34-440 Kluszkowce
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Natalia Niemiec. Kontakt: ngo.spring@gmail.com
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  3. Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej