Nasze działania

Nasze działania (48)

Idzie wiosna, a dzisiaj mamy 4 urodziny Ekomuzuem Dziedziny Dunajca 
Mamy dla Was konkurs.
Do wygrania 4 gry "Zagraj w dziedzictwo Ekomuzuem Dziedziny Dunajca" w konkursie.
Zwyciężą 4 najlepsze HASŁA na "WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca".
 
✅ polub post i wpisz hasło w komentarzu pod postem;
✅ jedna osoba - jedno hasło;
✅ na hasła czekamy do 18 marca (sobota) 2023 do 21.00;
✅ regulamin:
 

REGULAMIN KONKURSU 

Na hasło na „WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca”

 

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu na „WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca” jest Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji, KRS  0000413588

 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Sprężyna: www.sprezyna.org

 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

 5. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wydanie nagród.

 6. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i przetwarzaniem danych osobowych.

2. Słownik pojęć

 1. Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie, która spełnia wymagania z § 7.

 2. Nagroda” – nagroda to 1 gra „Zagraj w dziedzictwo Ekomuzeum Dziedziny Dunajca”.

 3. Zwycięzca nagrody” – osoba wybrana spośród Uczestników zgodnie  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

3. Zasady Konkursu

 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.03.2023 r., o godzinie 08:00.

 3. Konkurs kończy się w dniu 18.03.2023 r., o godzinie 21:00.


4. Zasady wzięcia udziału w Konkursie


 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy napisać hasło na „WIOSNĘ w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca”.

 2. Polubić ten post.

 3. Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści szerzących nienawiść, treści erotycznych, promujących alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub inne środki psychoaktywne.

 4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź.


5. Nagroda

 1. Nagrodą za 4 najlepsze odpowiedzi są 4 gry „Zagraj w dziedzictwo Ekomuzeum Dziedziny Dunajca”, po jednej grze dla zwycięzcy.

 2. Nagroda jest przypisana wyłącznie zwycięzcy Konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

 3. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie nagrody jest Organizator.

6. Zasady wyłonienia zwycięzców Konkursu

 1. Oceny propozycji konkursowych oraz wyłonienia laureatów konkursu dokona dwuosobowa Komisja Konkursowa. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Z czynności podjętych przez Komisję konkursową sporządzony zostanie protokół.

 2. Wybór zwycięzcy polegać będzie na wyłonieniu spośród Uczestników osób, które spełniają wymogi Regulaminu i których odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie uznana przez Organizatora za ciekawa, motywująca i wyjątkowa   spośród wszystkich zgłoszeń, a następnie wyłonieniu spośród ww. osób 4 (czterech) osób do nagrody głównej.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek 20.03.2023 roku

 4. W przypadku gdyby nie udało się skontaktować z Zwycięzcami po ogłoszeniu wyników Konkursu zostanie z nimi nawiązany kontakt przez media społecznościowe - facebook.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń zgodnych z regulaminem, nie zgłoszenia się Zwycięzcy Konkursu do odbioru nagrody, jak i innych sytuacji uniemożliwiających jego rozstrzygnięcie.


7. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych.

 2. W przypadku osób niepełnoletnich, hasło może zgłosić opiekun albo osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna.

 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

 

8. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa pokrewne do odpowiedzi na zadanie konkursowe przesłane do Organizatora.

 2. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z autorskich praw majątkowych do przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz udziela mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili przesłania odpowiedzi polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko – w celu ogłoszenia wyników Konkursu i w celu korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe (przy czym Uczestnik wyraża także zgodę na korzystanie przez Organizatora z ww. odpowiedzi anonimowo, tj. bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika).

 4. Udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu na wszelkich wymienionych w § 8 ust. 2 polach eksploatacji jest nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

9. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) w celach zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania prawa do nagród i wydania nagród oraz w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika a w celach wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych na podstawie przepisów prawa.

 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.

 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, każdy Uczestnik ma prawo do jej wycofania do ogłoszenia wyników, lecz uniemożliwi to dalszy udział Uczestnika w Konkursie. W tym celu Uczestnik może za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomić o odstąpieniu w Konkursie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 5. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się mailowo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma:
  - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  - prawo poprawiania swoich danych osobowych,
  - prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  - prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza swoich danych osobowych,
  - prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

 7. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.

 8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia Konkursu. Natomiast dane Uczestników, którym Organizator wydał nagrody będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończył się Konkurs, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego.

 

10. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail Organizatora z dopiskiem „Konkurs”  w terminie do dnia 19.03.2023 r.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą odpowiedzi wysłanej na adres e-mail podany w korespondencji.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

11. Ograniczenia roszczeń

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Organizatora drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;

 2. Ewentualny brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzca spowodowany problemami technicznymi związanymi z działaniem dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych albo wynikłych z podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych;

 3. Naruszenie przez Uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

12. Postanowienia Końcowe

 1. Przystępujący do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator.

 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.03.2023 r.

Już nie możemy się doczekać na Wasze hasła pełne wiosny w Ekomuzuem Dziedziny Dunajca ?

 

W 2022 r. Stowarzyszenie Sprężyna zorganizowała konkurs „Trzy krainy. Nowe legendy Pienin, Spisza i Podhala” dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego projektu "Dziedziny Dunajca - rozwój kapitału społecznego Pienin, Spisza i Podhala", dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Konkurs literacko-plastyczny skierowany był do dzieci z gmin na terenie Ekomuzeum Dziedziny Dunajca, ale również dla wszystkich zainteresowanych. W grudniu na Mikołaja, ogłosiliśmy wyniki konkursu, w którym nagrodziliśmy i wyróżniliśmy następujące osoby:

 W kategorii: KOMIKS

 1. miejsce: Wioletta Reściak (ZPO Niedzica), „Powstanie Spisza”

 2. miejsce: Lena Jandura (SP Kluszkowce), „Powstanie Pienin”

 Wyróżnienia:

Magdalena Bryniarska (SP w Szlembargu)

Za udział:

 • Marysia Wojtaszek (Gdańsk), „Góra serduszkowa”

 • Justyna Chmiel (ZPO Niedzica)

 Kategoria: LEGENDA

 1. miejsce: Amelia Kowalczyk (ZPO Niedzica), „Jak Bóg stworzył Spis”

 2. miejsce: Julia Waksmundzka (ZPO Niedzica), Historia powstania Spisza

                     Lena Kowalczyk (SP Łapsze Niżne), „Jak powstały Pieniny spiskie”

 1. miejsce: Krzysztof Jucha (SP Maniowy), „Jak powstały Pieniny”

 Wyróżnienia:

 • Julia Dzieża (ZPO Niedzica), „Jak powstał Spisz”

 • Natalia Pojedyniec (ZPO Niedzica), „Powstanie Spisza”

 • Karolina Chmiel (SP Łapsze Niżne), „Legenda o tajemniczej mapie zbójników”

 • Zuzanna Jucha (SP Maniowy), „Krowy i owce”

Za udział:

 • Aleksandra Kaczmarczyk i Zuzanna Kaczmarczyk (SP Maniowy), „Legenda o powstaniu Podhala”

 

Prace laureatów konkursu zostały opublikowane w e-booku z audio deskrypcją

Natalia Niemiec

 

Dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Św. Mikołaja , po raz kolejny nasza przystań zrealizowała cykl zajęć, w których uczestniczyło ponad 30 –ro dzieci z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Projekt ten stanowił kontynuację wcześniej podjętych działań; realizowaliśmy go znając większość dzieci oraz ich rodziców, co dawało każdej ze stron większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki otrzymanej od Fundacji Św. Mikołaja pomocy mogliśmy zapewnić stałe i regularne spotkania dla dzieci; bezpiecznie dowieźć ich na miejsce, zadbać o och strefę emocjonalną, społeczną, ale również o ich kondycję fizyczną. Całość realizowanych działań stanowiła kompletną ofertę  spędzania czasu wolnego, której celem było budowanie poczucia bezpieczeństwa, zawiązywanie relacji społecznych oraz rozwój umiejętności. Wszystkie zajęcia, zarówno manualne, psychologiczne jak również sportowe realizowane były w dwóch podgrupach wiekowych: młodszej do 11 roku życia, oraz starszej do 16 r. ż. Praca w podgrupach umożliwiała osiąganie lepszych efektów oraz pozwalała podchodzić do każdego dziecka indywidualnie. Łącznie podczas realizowania poczynań naszej przystani zrealizowano:

1)      3 bloki psychologiczne dot. emocji ( ich rozpoznawania, nazywania, uwalniania) – łącznie 6 spotkań (po 3 bloki dla każdej grupy wiekowej)

2)      Wyjazd na basen – z podziałem na 2 grupy

3)      Malowanie na szkle – dwa spotkania ( starsza i młodsza grupa)

4)      Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – dwa spotkania ( starsza i młodsza grupa)

5)      Warsztaty z ozdabiania pierników – wspólnie jedno spotkanie

6)      Nauka jazdy na nartach z instruktorami – dla starszej grupy wiekowej – łącznie 5 godz.

Zajęcia ułożono tak, by po zajęciach z psychologiem, które często wymagało od dzieci skupienia, często wychodzenia spoza strefy komfortu mogły się zrelaksować po, na zajęciach manualnych lub sportowych. Doskonałym podsumowaniem projektu zespalającym uczestników oraz relację między nimi była 2 dniowa wycieczka do Wioski Św. Mikołaja w Bałtowie. Pomimo 7 godz. jazdy autokarem ( co też miało swoje plusy – mieliśmy mnóstwo czasu na rozmowy, śpiewanie polsko –ukraińskich piosenek itd.) dotarliśmy na miejsce w doskonałych humorach. Wycieczka obejmowała:

 • nocleg oraz pełną usługę gastronomiczną  zimowe kino
 • spotkanie w chacie Mikołaja -  spotkanie z Mikołajem ( dla każdego dziecka zakupiono upominek, który został dzieciom wręczony przez Mikołaja i jego pomocnika)
 • zajęcia integracyjne z elfami – w ogrzewanym namiocie dzieci wykonywały zadania integracyjne , śpiewały, tańczyły
 • wizytę w krainie lodu – godz. spacer lodowymi komnatami , gdzie spotkały m.in. bałwana Olafa oraz na podstawie historii księżniczek Elzy oraz Anny, uczyły się że każdy jest różny, bez względu na różnice wyglądu, charakteru , co nie jest jednak przeszkodą  w przyjaźni
 • jazdę na karuzeli wiedeńskiej
 • wizytę w żywej szopce ze zwierzętami ( osiołek, owce, daniele, sarny etc.)
 • wizytę w Jura Parku Dinozaurów z Przewodnikiem
 • warsztaty piernikowe

Koszt projektu stanowił  29 305 zł i w całości stanowił środki przekazane przez Fundację Św. Mikołaja. 

 

 

 

2022 – 2023 intensywny czas rozwoju Ekomuzeum Dziedzin Dunajca

Dobiega końca pierwszy rok realizowanego przez Stowarzyszenie Sprężyna projektu "Dziedziny Dunajca - rozwój kapitału społecznego Pienin, Spisza i Podhala", dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Ekomuzeum Dziedziny Dunajca powstało początkiem 2019 r. Zaczynaliśmy od grupy osób, które nie znały się dobrze i chciały stworzyć zintegrowaną ofertę edukacyjno-turystyczną w regionie Pienin, Spisza i Podhala w oparciu o poszanowanie lokalnego dziedzictwa i jego zasoby. Mineły 3 lata, podczas których członkowie ekomuzuem zbudowali więzi, dzięki którym mamy jeszcze większe pragnienie świadomego rozwoju regionu.

Pragniemy aby w najbliższych latach wspólnota ekomuzeum i osoby zainteresowane współpracą na rzecz lokalnej społeczności przygotowały szeroką, angażującą i atrakcyjną ofertę edukacyjną prezentującą lokalne dziedzictwo ekomuzeum dostosowaną do różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, mieszkańców, turystów. Wspólnie wypracowane oferty będą angażowały społeczność lokalną podczas procesu ich powstawania . W efekcie powstanie bogata, zintegrowana oferta edukacyjna i turystyczna, która nie tylko pozwoli na ożywienie dziedzictwa i jego promocję wśród mieszkańców tego obszaru (w tym dzieci i młodzieży) oraz przyjezdnych, ale przede wszystkim pozwoli na zwiększenie się istniejącego kapitału współpracy lokalnej społeczności, umacniając więzi, zwiększając zaufanie społeczne i zachęcając do wolontariatu w ngo).

Projekt ma na celu wzrost integracji i współpracy lokalnych organizacji, liderów, pasjonatów, mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Czerwonego Klasztoru na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa poprzez oddolną aktywność obywateli
w ramach działań Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
 

W 2022 zorganizowane zostały:

 • Warsztaty dot. komunikacji społecznej, budowania współpracy i strategicznego planowania rozwoju ekomuzeum (aktualizacja regulaminu, weryfikacja obecnych obiektów oraz rozszerzenie ekomuzeum).

 • Warsztaty dot. znajomości kultury, historii, dziedzictwa przyrodniczego Spisza i Podhala (warsztaty prowadzone dla członków ekomuzuem przez specjalistów z Ekomuzeum Dziedziny Dunajca z historii, kultury, zwyczajów i degustacji lokalnej kuchni Spisza i Podhala).

 • Wizyty studyjno-sieciujące po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • 2-dniowa wizyta study tour dla bloggerów, biur podróży, touroperatorów, przewodników po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • Konkurs dla dzieci i młodzieży na historię powstania Pienin, Spisza i Podhala. Z wybranych prac konkursowych powstanie pierwszy e-book wraz z audio deskrypcją po Dziedzinach Dunajca.

 •   Kreatywny przewodnik dla dzieci i młodzieży pt.: „Podróż po Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po Spiszu, Pieninach i Podhalu”.

 • Rozpoczęcie prac nad stroną internetową Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

W 2023 planujemy w ramach realizacji projektu:

 •   Warsztaty dot. komunikacji społecznej, budowania współpracy i strategicznego planowania rozwoju ekomuzeum  (planowanie rozwoju i działań na lata 2024-2026)

 •   Warsztaty dot. znajomości kultury, historii, dziedzictwa przyrodniczego Pienin (warsztaty prowadzone dla członków ekomuzuem przez specjalistów z Koła Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Wyżnych z historii, kultury, zwyczajów i degustacji lokalnej kuchni Spisza, Pienin, Podhala).

 • 2-dniową wizytę study tour dla bloggerów, biur podróży, touroperatorów, przewodników po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Planowana wizyta kwiecień/maj 2023

 •   3 filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży o walorach kulturowo-przyrodniczych regionu Ekomuzeum Dziedzin Dunajca w oparciu o ofertę Przewodnika: „Podróż po Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po Spiszu, Pieninach i Podhalu”.

 •   2 szkolenia z nowoczesnych metod komunikacji i promocji w mediach społecznościowych.

 •   Międzypokoleniowy Piknik „Trzech Kultur”, podczas którego doświadczymy bogactwa lokalnego dziedzictwa Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • Strona internetowa ekomuzuem 

 • Materiały informacyjno-promocyjne.    

Ekomuzuem Dziedziny Dunajca, to realna współpraca i partnerstwo trzech sektorów. Realizacja tego projektu, wspiera naszą budowę sieci współpracy miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, króre wspólnie tworzą polsko-słowacki produkt turystyczny Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Jest to oferta, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć bogactwo naszego regionu Pienin, Spisza i Podhala.

Natalia Niemiec
Lider Ekomuzeum Dziedziny Dunajca

 

 

 

Początkiem tego roku, Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej wraz z armeńskim partnerem NGO Center rozpoczęto realizację projektu "Ekomuzeum - sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa" («Էկոթանգարան» - համագործակցություն` հիմնված զբոսաշրջության ոլորտում տեղական ժառանգության պաշտպանության, պահպանման եւ ներկայացման վրա).

 

W kwietniu mieliśmy pierwszą wizytę w Armenii, gdzie poprowadzone zostały warsztaty dla uczestników w regionu Lorii przez Natalię Niemiec (koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” i Barbarę Kazior – eksperta ds. ekomuzeum. W czerwcu grupa 8 uczestników projektu z Armenii przyleciała do Polski, by „od kuchni” zobaczyć jak działa współpraca w ramach Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Rozmawialiśmy o wartości lokalnej współpracy zbudowanej w oparciu o ochronę lokalnego dziedzictwa Pienin, Spisza i Podhala pokazując konkretne przykłady współpracy.

 

W październiku odbyły się kolejne warsztaty w regionie Lorii w Vanadzor, wspierające identyfikację oferty turystycznej regionu Lori w oparciu o bogactwo lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego. Tłumaczem podczas warsztatów była Kristine Hovsepyan – koordynator DMO (Lori Tourism Destination Management Office). W warsztatach towarzyszył nam ekspert w dziedzinie armeńskiej turystyki Gayane Ayvazyan. W tej chwili twa bardzo ważny proces budowania współpracy który jest unikatowy i wyjątkowy w regionie Lori. To ważny moment w którym szukamy miejsc i ludzi którzy chcą ze sobą współpracować, tworząc ofertę turystyczną promującą, chroniącą i pozwalającą doświadczyć lokalnego dziedzictwa.

 

Budowanie relacji i pracowanie nad modelem współpracy było ubogacone wizytą studyjną w potencjalnych obiektach, chcących założyć pierwsze ekomuzeum w Armenii. Odwiedziliśmy i poznaliśmy fantastyczne osoby, które bardzo często są pionierami w zakresie przedsiębiorczości połączonej z ofertą warsztatową dla turystów:

 • Emmę z centrum rowerowego Boo Mountain Bike Park Project w Vanadzor.

 • Arevik z centrum kultury gdzie organizowane są warsztaty artystyczne dla dzieci, które znajduje się w dawnej letniej rezydencji ormiańskiego reżysera teatralnego Tairova w Vanadzor.

 • Gayane z Apricot - Armenian Handmade Souvenirs, która nie tylko tworzy pyszne herbaty i słodycze, ale zatrudnia osoby niepełnosprawne ze swojej okolicy, które odpowiadają za wykonanie pięknych pamiątek;

 • Pracownię Bogdana - mistrza chaczkarów (ormiańska kamienna płyta upamiętniająca szczególne wydarzenie lub osobę). Bogdan jest nie tylko artystą, ale również pisze, śpiewa. Zebrał i spisał tradycyjne pieśni armeńskie, które uchronił od zapomnienia. Ma w sobie radość, gościnność i wspaniałą energie, której można doświadczyć podczas warsztatów.

 • Zabytkowy ormiański klasztor Sanahin z X w. W 2000 r., który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 • Domową pracownię ceramiczną w Sanahin Կավի Տուն /Pottery house Armenia . Jest to urokliwy dom, gdzie można się zatrzymać i odpocząć podczas podróży, korzystając z warsztatów pracy w glinie.

 • Dom gościnny Sergo w Odzun B&B Odzun. Jest to świetnie zlokalizowane miejsce w górach, gdzie można wybrać się na wycieczki piesze. Gospodarz i jego rodzina fantastycznie gotują. Można tutaj zasmakować pysznej ormiańskiej kuchni. A na deser coś słodkiego z pasieki Sergo.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Natalia Niemiec
koordynator projektu

 

TRZY KRAINY

Nowe legendy Pienin, Spisza i Podhala

 

Zostań autorem lub ilustratorem e-booka!

Historie o powstawaniu państw, miast czy wiosek przekazywane są z pokolenia na pokolenie
i pozwalają nam na przeniesienie się w baśniowe miejsca i poznanie niezwykłych bohaterów.
Czy zastanawialiście się kiedyś czasem, skąd wzięły się nazwy krain, w których mieszkacie?
Czy Spisz powstał od władcy o imieniu Spisz, a może Pieniny to córki Króla Karpat?

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym słowem

i obrazem przedstawicie nam wasze pomysły literackie i rysunkowe na temat powstania
Pienin, Spisza i Podhala.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebujecie papieru, pióra (laptopa), kredek, ołówków, farb

oraz wyobraźni. Zachęcamy Was do zapoznania się z historią, tradycjami i dziedzictwem miejsc, które są waszym domem.

Kategoria pierwsza: Legenda

Napiszcie tekst własnej legendy na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Kategoria druga: Komiks

Stwórzcie komiks (historię obrazkową) na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Napisany tekst lub narysowany komiks dostarczcie do jednego z miejsc:

 1. Izba Regionalna w Maniowach (ul. Pienińska 2a), czwartek-piątek (14.00-20.00)

 2. Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych (ul. Ks. Kosibowicza 13), piątek, sobota, niedziela (15.00-20.00)

 3. Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy (ul. 3 Maja 16), poniedziałek-piątek (9.00-15.00)

 4. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej (ul. Gorczańska 7), wtorek-piątek (9.00-15.00)

Na Wasze prace czekamy do 7 października 2022 roku.

Czekają na Was wyjątkowe nagrody a najciekawsze prace zostaną umieszczone w wydawnictwie pokonkursowym dostępnym w formie e-booka.

Do pracy konkursowej dołączcie:
oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich oraz zgodę opiekuna na udział w konkursie

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu.

DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

Mikołaj w czerwcu?
 
Jak się okazuje gwiazdka może być i latem! Stowarzyszenie Sprężyna otrzymało piękny podarunek właśnie od Fundacji Świętego Mikołaja, dzięki czemu możemy nieść radość dzieciom i młodzieży pochodzącym z terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
Uwalnianie emocji, integracja poprzez zabawę, wywołanie radości ...to były nasze główne zamierzenia, które wdrożyć w działanie pozwolił nam projekt realizowany dzięki dofinasowaniu pozyskanym z Fundacji Św. Mikołaja. Kwota, jaką otrzymaliśmy tj. 24 849 zł przeznaczona została na cykl zdarzeń, dzięki którym na twarzach dzieci coraz śmielej gościć zaczął uśmiech. 
Projekt rozpoczął się w czerwcu, a jego zakończenie zaplanowane jest na 28 sierpnia br. Jak dotąd w jego ramach odbyły się m.in: zajęcia z bajkoterapii i biblioterapii podczas, których wspólnie rozmawialiśmy o strachu - jak się okazało przyjmuje on przeróżne postacie, z którymi jednak można sobie radzić. W Kluszkowcach zorganizowany został dzień aktywności na świeżym powietrzu, w którym udział wzięło łącznie ponad 60 cioro dzieci polsko-ukraińskich; dzięki wspólnej zabawie pięknie nawiązały się wzajemne sympatie, a proces integracji rozwinął swoje skrzydła. Dzięki realizacji projektu młodzież i dzieci z ukraińskich rodzin zobaczyć mogły najbliższą okolicę; spiską krainę zabaw, park miniatur, rejs statkiem po jeziorze czorsztyńskim, co jak mamy nadzieję pozwoliło wyeliminować poczucie obcości najbliższego otoczenia oraz budować poczucie bezpieczeństwa ...a to zaledwie kilka z atrakcji, jakie przewidziano podczas realizacji projektu. 
Przed nami jeszcze warsztaty ze śmiecioterapii, których głównym celem jest rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności ,warsztaty przy użyciu klocków konstrukcyjnych, oraz kilka innych niespodzianek dla naszych uczestników. Relacje już niebawem ...
Jednak już teraz za ten wspaniały podarunek, jakim jest możliwość niesienia pomocy i radości innym , dziękujemy @Fundacja Świętego Mikołaja. 
 
Opr. Aneta Markus
 
 

Armeńska delegacja w Ekomuzuem „Dziedziny Dunajca”

 

Mamy wyjątkowy początek czerwca, bowiem gościmy w Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" , długo oczekiwaną grupę Ormian z regionu Lori w Armenii. Jak to się stało, że tacy goście nas odwiedzili? To za sprawą Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej które wraz z armeńskim partnerem NGO Center realizuje pilotażowy projekt "Ekomuzeum - sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa", współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie.

Stowarzyszenie Sprężyna od kilku lat buduje transgraniczną polsko-słowacką sieć współpracy w oparciu o lokalne dziedzictwo w turystyce, zwane Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" (EKOMUZEUM – to sieć miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, tworzących ofertę, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu Pienin, Spisza i Podhala)

W ramach projektu, zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 8 wybranych uczestników projektu z Armenii, która odbyła się 5-9 czerwca 2022 r. Celem wizyty studyjnej, było zaprezentowanie przez Stowarzyszenie Sprężyna armeńskim uczestnikom projektu, dobrych praktyk budowania oddolnej współpracy w dziedzinie turystyki w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa na przykładzie polsko-słowackiego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Uczestnicy odwiedzając obiekty ekomuzuem, poznając ich historię, współpracę, ofertę edukacyjno-turystyczną dzielili się doświadczeniem, inspiracjami, pomysłami i pomysłami jak budować lokalne partnerstwo w oparciu o lokalne dziedzictwo. Na liście odwiedzonych miejsc w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” znalazły się takie miejsca: Gościniec H.A.T.A, Noclegi Winnica Spisz, Bycza Obora, Stadnina Koni „Dworna” w Rogoźniku, lody Tradycyjne w Ostrowsku, Willa Akiko, Pasieka „Za Potokiem”, Markowa Zagroda, wypożyczalnia rowerów „Żywioły”, Dom nad Jeziorem, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy, Zamek „Dunajec” w Niedzicy, Przystań Czorsztynianka z rejsem gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim, Bacówka na Polanie Sosny w Niedzicy, Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych, Willa Jasna. Wizytę studyjną prowadziło dwóch moderatorów i opiekunów: Barbara Kazior (ekspert ds. ekomuzeum) i Natalia Niemiec (koordynator Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”), którzy na koniec pomogli uczestnikom wizyty podsumować nabytą nową wiedzę i doświadczenie, które po powrocie do Armenii wykorzystają w celu zbudowania sieci współpracy i oferty turystycznej w regionie Lori.

Tegoroczny projekt realizowany wraz z NGO Center, jest pierwszym takim projektem w Armenii mającym na celu zbudowanie oddolnej inicjatywy współpracy rozwoju turystyki w oparciu o ofertę edukacyjną opartą na bogactwie lokalnego dziedzictwa. Do naszego projektu zaproszony został także przedstawiciel Komitetu Turystyki w Armenii, w celu zbudowania trwałości i kontynuacji współpracy, co w perspektywie czasu ma szansę przełożyć się na zainicjowanie podobnych działań w pozostałych regionach kraju. Również dla programu RITA, nasz projekt jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy od kilku lat, wybrany został projekt realizowany właśnie w Armenii.

 

Natalia Niemiec
Koordynator projektu