fbpx

NASZE CELE

 

LOGO -Cele   Celem Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji    Nieformalnej jest:

1) Wzmocnienie więzi miejscowej ludności z „małą ojczyzną”, pielęgnowanie jej tradycji i dziedzictwa;

2) Rozwinięcie aktywności oświatowej i kulturalnej przy szczególnym uwzględnieniu edukacji nieformalnej, w tym edukacji osób dorosłych oraz seniorów;

3) Promocja tolerancji i różnorodności kulturowej;

4) Rozwinięcie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, w tym promowanie zdrowego stylu życia;

5) Działania profilaktyczne przeciw uzależnieniom;

6) Promocja, rozwój i reintegracja aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców;

7) Upowszechnianie idei wolontariatu;

8) Realizacja inicjatyw na rzecz udzielania pomocy humanitarnej;

9) Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu;

10) Zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, środowisk i instytucji    lokalnych;

11) Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i społecznej w upowszechnianiu idei partnerstwa trójsektorowego;

12) Ochrona przyrody i środowiska;

13) Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym poprawa stanu lokalnej infrastruktury.