fbpx

STATUT

STOWARZYSZENIA Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Mizerna.

3. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 4

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do realizacji działań stowarzyszenia może zatrudniać pracowników. Członek stowarzyszenia może być również pracownikiem stowarzyszenia.

 

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1)    Wzmocnienie więzi miejscowej ludności z „małą ojczyzną”, pielęgnowanie jej tradycji  i dziedzictwa;

2)    Rozwinięcie aktywności oświatowej i kulturalnej przy szczególnym uwzględnieniu edukacji nieformalnej, w      tym edukacji osób dorosłych oraz seniorów;

3)    Promocja tolerancji i różnorodności kulturowej;

4)    Rozwinięcie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, w tym promowanie zdrowego stylu życia;

5)    Działania profilaktyczne przeciw uzależnieniom;

6)    Promocja, rozwój i reintegracja aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców;

7)    Upowszechnianie idei wolontariatu;

8)    Realizacja inicjatyw na rzecz udzielania pomocy humanitarnej;

9)    Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu;

10) Zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, środowisk i instytucji lokalnych;

11)  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i społecznej w upowszechnianiu idei partnerstwa trójsektorowego;

12)  Ochrona przyrody i środowiska;

13)  Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym poprawa stanu lokalnej  infrastruktury.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizację i obsługę: szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów, innych działań edukacyjnych służących realizacji celów stowarzyszenia, imprez kulturalnych, sportowych, artystycznych, edukacyjnych, turystycznych, o charakterze ekologicznym i rekreacyjnym służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;

2)    organizację, obsługę i wspieranie projektów międzynarodowych i lokalnych;

3)    organizację i obsługę festynów, festiwali, koncertów, pikników i wystaw;

4)    wspieranie twórców i artystów ludowych poprzez wytwarzanie i upowszechnianie rękodzieła artystycznego związanego z regionem;

5)    odnawianie i ochronę zabytków;

6)    budowę i remont obiektów użyteczności publicznej, służących mieszkańcom gminy;

7)    prowadzenie placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

8)    współpracę z lokalnymi środowiskami i instytucjami dla realizacji celów statutowych.

 

2.  Działalność statutową pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje w formie odpłatnej
w zakresie działań z § 6 ust. 1 pkt. 1- 8, zaś w formie nieodpłatnej w zakresie § 6 ust. 1
pkt. 1-8.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)    zwyczajnych;

2)    wspierających;

3)    honorowych.

§ 8

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki wymienione w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6.Członkiem honorowym Stowarzyszenia staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.

 

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu;

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 10

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza biernym i czynnym prawem wyborczym oraz prawem głosu na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. Członek wspierający na zebraniach Stowarzyszenia posiada głos doradczy.

§ 11

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza biernym i czynnym prawem wyborczym oraz prawem głosu na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich poza tym posiada takie same obowiązki jak członek zwyczajny. Członek honorowy na zebraniach Stowarzyszenia posiada głos doradczy.

§ 12

Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

1)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2)    aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

3)    regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 13

Status członka zwyczajnego ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów lub uchwał stowarzyszenia, niepłacenia składek członkowskich lub braku uczestnictwa w realizacji celów statutowych przez okres jednego roku;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę utraty praw publicznych;

4) śmierci członka;

5) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 14

Status członka wspierającego ustaje na skutek:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

2) podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd z powodu niedopełniania statutowych zobowiązań;

3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

4) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 15

Status członka honorowego ustaje na skutek:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków;

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 16

Członkom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków

2)     Zarząd

3)    Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie przewidują odrębnego trybu, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów

1)    przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie;

2)    bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

5. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć najwcześniej w tym samym dniu po upływie co najmniej 15 minut lub w terminie późniejszym, ale nie później niż w okresie jednego miesiąca od pierwszego terminu zwołania Walnego Zebrania Członków

6. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się co najmniej raz do roku, jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

7. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

1)    W tym ostatnim przypadku wnioskujący członkowie winni wysłać wyżej wymieniony wniosek równolegle do Komisji Rewizyjnej.

2)    Zwołanie Walnego Zebrania Członków powinno odbyć się w ciągu 14 dni od podjęcia stosownej decyzji, lub wpłynięcia wniosku, z wyznaczeniem terminu spotkania na datę nie późniejszą niż 30 dni od daty wpływu wniosku. Jeśli zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni, to zebranie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna, stosując odpowiednio zdanie 2, a powyższe terminy licząc od daty wpływu wniosku dodając 14 dni.

8. Członkowie są informowani o 1 i 2 terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

9. Zarząd składa się 5 osób wybieranych na okres 3 lat. Na pierwszym spotkaniu Członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale. Każdy członek zarządu może zwołać posiedzenie zarządu.

12. Uchwały Zarządu zapadają:

1)    zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności wiceprezesa.

2)    Zarząd może również podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich członków zarządu. Możliwość głosowania kończy się w ciągu 7 dni od momentu poddania uchwały pod głosowanie.

13. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych na okres 3 lat. Na pierwszym spotkaniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

14. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane przez każdego członka Komisji. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz w roku.

15. Do podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio ust. 12 pkt. 1 i pkt.2, z tym zastrzeżeniem, że w razie równości głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

16. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2)    uchwalanie zmian statutu;

3)    wybór i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków;

4)    udzielanie Zarządowi na koniec kadencji lub ustępującym członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;

6)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7)    ustalanie wysokości składek członkowskich;

8)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

9)    podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego;

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

2)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

4)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

5)    opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

6)    zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania;

7)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

8)    przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;

9)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

10) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

11)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;

12) wybór spośród członków Zarządu prezesa, wiceprezesa i sekretarza

    § 21

Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa w razie:

1)    upływu kadencji;

2)    złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji;

3)    odwołania;

4)    utraty statutu członka zwyczajnego.

                                                                   § 22

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

3)    wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, bądź ustępującym członkom Zarządu;

4)    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków;

5)    wnioskowanie o zwołanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

6)    opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia zapytania.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji

§ 23

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich;

2) zapisy, darowizny, spadki;

3) wpływy z działalności statutowej, w tym z odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;

4) wpływy ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji;

5) wsparcie od zagranicznych osób prawnych

6) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

8) wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 25

  1.  Do reprezentowania Stowarzyszenia jest uprawniony każdy członek Zarządu z zastrzeżeniem ust. 2
  2. Do składania oświadczenia woli, w tym również w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest prezes lub co najmniej dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów

1)    przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie;

2)    bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż w okresie jednego miesiąca od pierwszego terminu zwołania Walnego Zebrania Członków.

3. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

 

§ 27

Uchwala się wzór logo Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, jak poniżej:

 28.03.2013_spr_logo